Verklarende woordenlijst

A

Ambtelijke werkzaamheden
de taken die krachtens de wet enkel zijn voorbehouden aan de daarvoor bevoegde persoon. De ambtelijke werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder behelzen onder meer het dagvaarden van personen voor de rechter, het betekenen van executoriale titels, het leggen van beslagen, het doen van gerechtelijke ontruimingen en het toezicht houden op veilingen
Akte
een door een daartoe bevoegde ambtenaar opgesteld stuk
Antwoordakte
een korte reactie op een akte van de wederpartij

B

Betekening
een door de deurwaarder opgestelde akte/ambtsedig stuk waaruit blijkt dat op een bepaalde datum op verzoek van de daarin genoemde eisende partij(-en) afschrift is gelaten aan de daarin genoemde tegenpartij(-en)

C

Crediteur
de schuldeiser
Conclusie van eis
het processtuk dat op de dienende dag wordt overgelegd ter zitting en waarin wordt verwezen naar het exploot van dagvaarding en waarbij eventueel ook nog producties in het geding wordt gebracht en mogelijkerwijs de eis wordt gewijzigd. Doch indien de gedaagde niet ter zitting verschijnt kan de eis slechts worden verminderd en dus niet worden verhoogd
Conservatoir
bewarend/ter verzekering van
Conservatoir beslag
een beslag dat kan worden gelegd vůůr een procedure indien nog geen veroordelend vonnis is uitgesproken. Dit beslag kan alleen worden gelegd uit kracht van een verlof van de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het ressort waar de tegenpartij woont of waar het beslag moet worden gelegd

D

Dagvaarding
het exploot van de gerechtsdeurwaarder waarbij de gedaagde wordt opgeroepen om te verschijnen ter terechtzitting zoals in de dagvaarding nader is omschreven
Debiteur
de schuldenaar

E

Executie
tenuitvoerlegging van de grosse van het veroordelende vonnis, arrest, beschikking of een notariŽle akte door middel van beslag op diverse vermogensbestanddelen van de schuldenaar
Executoriaal
na vonnis (de tenuitvoerlegging/executie daarvan), voor tenuitvoerlegging vatbaar
Executie-veiling
verkoop bij opbod door de gerechtsdeurwaarder van de in beslag genomen roerende zaken of door de notaris van de onroerende zaken
Exploot
een door de gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder opgemaakte akte met volledige bewijskracht.
Executoriaal beslag
beslag dat wordt gelegd (op de vermogensbestanddelen) uit kracht van een executoriale titel welke titel eveneens aan de tegenpartij betekend is. Het betreft een executiehandeling;

F

Faillissement
het faillissementsvonnis behelst een algeheel beslag op het algehele vermogen van degene die failliet is verklaard, welk faillissement onder meer kan worden aangevraagd door een schuldeiser die kan aantonen dat er sprake is van een pluraliteit van vorderingen. Er moet dus minstens ťťn steunvordering aanwezig zijn. Na beŽindiging van het faillissement herleven de schulden weer en zijn de vorderingen derhalve weer opeisbaar tenzij tijdens het faillissement de homologatie (goedkeuring) van een akkoord is bereikt/uitgesproken. De meeste faillissementen worden opgeheven wegens gebrek aan baten en uitkeringen aan de schuldeisers vinden slechts sporadisch plaats

G

Gerechtsdeurwaarder
een door de Kroon benoemde openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die hem krachtens de wet zijn toegewezen. Als zelfstandig ondernemer bestaan de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder onder meer uit het incasseren van vorderingen, het geven van juridische adviezen en het verlenen van juridische bijstand

I

Intermediair
een bemiddelaar/tussenpersoon die zich bezig houdt met de bemiddeling (mediation) tussen met elkaar ďstrijdendeĒ partijen

N

Niet-ambtelijke taken
de werkzaamheden die niet enkel zijn voorbehouden aan de gerechtsdeurwaarder. Voorbeelden hiervan zijn het incasseren van vorderingen, het geven van juridische adviezen en het compareren ter zitting van de kantonrechter

O

Onroerende zaken
de grond en de gebouwen alsmede de daarmee aard- en nagelvast verbonden zaken
Ontruiming
bij een gerechtelijke ontruiming wordt de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfsruimte, berging, garage) ontruimd van alle personen en van alle zaken die niet tot het perceel behoren c.q. die niet toebehoren aan de eisende partij. Een ontruiming geschied op grond van bijvoorbeeld een huurachterstand, overlast, hennepteelt, beŽindiging van het huurcontract of ontbinding van de huurovereenkomst door de rechter. De gerechtelijke ontruiming vindt plaats door een gerechtsdeurwaarder en enkel uit kracht van een executoriale titel

P

Processtukken
1. conclusie van eis (eiser)
2. conclusie van antwoord (gedaagde)
3. conclusie van repliek (eiser)
4. conclusie van dupliek (gedaagde)
en eventuele nadere conclusies
Proces-verbaal
het door een daartoe bevoegde openbaar ambtenaar opgesteld stuk waarin onder meer zijn handelen en/of waarnemingen zijn opgenomen en welke akte onder meer geldt als bewijs wanneer er later onenigheid bestaat over de desbetreffende feiten/omstandigheden

R

Roerende zaken
zaken die niet aard- en nagelvast verbonden zijn met de grond en/of de gebouwen