Skip to main content

INCASSO

U kunt al uw geldvorderingen aan ons kantoor ter incasso uit handen geven. Hierbij speelt de hoogte van uw vordering geen enkele rol. Wij incasseren landelijk. Ook voor vorderingen in en uit het buitenland bent u bij ons aan het juiste adres. Zo zijn wij onder mee gespecialiseerd in incassozaken op medisch gebied, het incasseren van VvE-bijdragen, huurachterstanden en achterstallige parkeergelden.

In eerste instantie zullen wij trachten het bedrag voor u buiten rechte te incasseren. Is zulks niet haalbaar dan wordt in overleg met u al dan niet de gerechtelijke weg ingeslagen. Voorafgaand aan de dagvaardingsprocedure voorzien wij u van helder en deskundig advies. Ook hierbij leveren wij maatwerk. Wij streven naar een voor u optimaal resultaat en gaan hierbij actief en slagvaardig te werk.

Neemt u gerust contact op met ons kantoor voor een persoonlijk advies. Wij adviseren u graag.

WIK

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK), ook wel Wet Incassokosten genoemd, van kracht. Het doel van deze wet is om vooral de consument bescherming te bieden tegen onredelijk hoge incassokosten. Deze rekenwijze geldt dus in de eerste plaats voor de schuldenaar die consument is.

Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten afgeweken worden en alsdan geldt het overeengekomen tarief/percentage. Indien er ten aanzien van de buitengerechtelijke incassokosten geen nadere afspraken gemaakt zijn, dan is de onderhavige wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing. Het is niet toegestaan om ten nadele van de consument af te wijken van de WIK. Er mag dus geen hoger bedrag aan incassokosten in rekening gebracht worden bij de consument dan het bedrag dat volgens de WIK toegestaan is. Bovendien moet de consument eerst veertien dagen (vanaf de dag na ontvangst van de aanmaning) de gelegenheid krijgen om de vordering zonder bijkomende (incasso)kosten te voldoen. In de aanmaning moet het bedrag aan incassokosten genoemd worden dat de consument verschuldigd is bij te late betaling en bovendien moet vermeld worden of er wel of geen btw in de incassokosten zit.

De WIK gaat uit van een vaste vergoeding aan incassokosten, berekend volgens een staffel en verbonden aan een maximum, zulks afhankelijk van de te vorderen hoofdsom. Andere kosten, zoals informatiekosten, regelingskosten, administratiekosten en dergelijke mogen in de minnelijke fase niet in rekening gebracht worden bij de consument.

WIK (English version)

As of July 1, 2012, the wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) came into force. The purpose of this law is to protect consumers against unreasonably high collection costs / extrajudicial costs. This method of calculation therefore applies in the first place to debtors who are consumers.

If the debtor is not a consumer, but acts in a profession or business, the legal standard of debt collection costs may be deviated from by agreement and then the agreed rate / percentage will apply. If no further agreements have been made with regard to the extrajudicial collection costs, then the law on the collection costs (WIK) applies. It is not allowed to deviate from the WIK at the expense of the consumer. Therefore, no higher amount of collection costs may be charged to the consumer than the amount that is permitted according to the WIK. In addition, the consumer must have the opportunity to pay within fourteen days (from the day after receiving the reminder) without additional (collection) costs. The reminder must state the amount of collection costs that the consumer owes in the event of late payment, and must also state whether or not there is VAT included in the collection costs.

The WIK assumes a fixed fee for collection costs, depending on the principal sum to be claimed. Other costs, such as information costs, installment costs, administration costs and other “costs”, cannot be charged to the consumer in this phase.