Skip to main content

Welkom

Haenen Gerechtsdeurwaarders heet u van harte welkom. Ons doel is om u aan de hand van deze website op een duidelijke en uitvoerige manier wegwijs te maken binnen onze organisatie, het ambt van gerechtsdeurwaarder en uiteraard al hetgeen onze praktijk u te bieden heeft. Bestaat de behoefte aan nadere informatie of geeft u de voorkeur aan persoonlijk contact dan kunt u ons te allen tijde telefonisch bereiken voor het maken van een afspraak.

Het kantoor

Onze gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk is al meer dan 30 jaar gevestigd in de hoofdstad van de provincie Limburg. Vanuit onze vestiging aan de Einsteinstraat te Maastricht worden de meest uiteenlopende ambtelijke (incasso-)werkzaamheden door een vakkundig, enthousiast en gedreven team verricht. In combinatie met een nauwe collegiale samenwerking bieden wij u landelijke dekking voor al uw ambtelijke opdrachten. Wij coördineren het geheel en blijven uw aanspreekpunt.

Haenen Gerechtsdeurwaarders bestaat onder meer uit een gerechtsdeurwaarder, een toegevoegd gerechtsdeurwaarder en juriste en incassomedewerkers die zich dagelijks hard maken voor een breed klantenbestand. Ons kantoor kenmerkt zich door onder meer kwaliteit, maatwerk, flexibiliteit, korte lijnen en vaste aanspreekpunten. Verder beschikt onze organisatie over een volledig geïntegreerd en geautomatiseerd computernetwerk. Mede door de digitalisering en een goede structurering van onze werkprocessen zijn wij in staat om snel en efficiënt de werkzaamheden voor u uit te voeren.

Derhalve zijn wij ook niet in de laatste plaats voor de advocatuur dé ideale servicegerichte partner. Voor spoedeisende zaken kunt u ons eveneens buiten de reguliere kantooruren inschakelen en desgewenst bespreken wij samen met u de te nemen stappen.

Kortom uw slagvaardige (incasso-)partner op juridisch gebied!

Ons incassobeleid

“Wij werken via het sociaal verantwoord incasseren beleid.”

Indien u van ons een aanmaning heeft ontvangen en u bent consument, dan zijn de incassokosten altijd via de WIK berekend. Meer informatie omtrent de WIK kunt u hier vinden. In de meeste gevallen wordt u in de gelegenheid gesteld om de vordering binnen vijftien dagen nadat u de aanmaning heeft ontvangen, kosteloos (dat wil zeggen: zonder bijkomende incassokosten) te betalen. Die noemen wij een zogenoemde “veertien dagenaanmaning”. U heeft dus, gerekend vanaf de ontvangst van de aanmaning, vijftien dagen de tijd om te betalen. Betaalt u niet tijdig, dan sturen wij in de meeste gevallen een tweede aanmaning. Dan bent u in principe ook de incassokosten verschuldigd. De betalingstermijn is dan korter, wij verzoeken u om binnen vijf dagen te betalen.

Kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Dan kunt u in de meeste gevallen een betalingsregeling treffen met ons kantoor. Neemt u hiervoor zo snel mogelijk nadat u de aanmaning heeft ontvangen, contact met ons op. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om een vragenlijst met betrekking tot uw inkomsten en uitgaven in te vullen. Op die manier kan een betalingsregeling getroffen worden die toegespitst is op uw eigen financiële situatie.

Ziet u door de bomen het bos niet meer en heeft u meer schulden? Dan is het wellicht raadzaam om contact te leggen met een organisatie die u kan helpen met het oplossen van uw schulden. In zulke gevallen kunnen wij u doorverwijzen naar bijvoorbeeld de Kredietbank Limburg, een bewindvoerder of een budgetcoach. Naar wie u doorverwezen wordt, is afhankelijk van uw financiële situatie. Desgewenst kunnen wij ook het eerste contact leggen met de betreffende instantie(s).

Uiteraard proberen wij om het dossier zo lang mogelijk uit de gerechtelijke fase te houden. Op die manier kunnen wij namelijk de hoge kosten die voortvloeien uit een dagvaardingsprocedure voorkomen. Deze kosten bedragen minimaal € 200,00 en komen in de meeste gevallen voor uw rekening. Wij hebben hierbij wel úw hulp nodig. Neemt u daarom na ontvangst van een brief van ons zo snel mogelijk contact met ons op, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken die voor alle partijen haalbaar is. Wij proberen hierbij om in alle gevallen maatwerk te leveren.

Indien u echter de spreekwoordelijke kop in het zand steekt, dan loopt u het risico dat toch de dagvaardingsprocedure tegen u opgestart wordt. U wordt dan uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen. U mag bij de rechter uw zegje doen en aan de hand daarvan zal de rechter uitspraak doen. Indien de rechter u veroordeelt tot betaling, moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. U loopt anders het risico dat er beslag wordt gelegd op uw loon of uitkering, met als gevolg dat een deel van uw inkomen maandelijks naar ons kantoor wordt overgemaakt. Hieraan zijn ook weer kosten verbonden, die voor uw rekening komen. En dat willen we graag vermijden.

Executoriaal derdenbeslag, exploten, ontruiming, executieverkoop: allemaal juridisch jargon. Wij snappen dat het voor u soms moeilijk is om ons juridisch jargon te begrijpen. Wij zullen er daarom alles aan doen om in normaal Nederlands met u te communiceren. Mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn voor u? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij staan klaar om u van uitleg te voorzien.

Wij zijn zo transparant mogelijk over de kosten. Zowel naar een debiteur toe, als naar onze klanten. De meeste kosten die berekend worden, zijn van overheidswege vastgesteld. Een voorbeeld hiervan is de WIK, een ander voorbeeld is het zogenoemde Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Hierin zijn vrijwel alle kosten vastgelegd. Wij mogen hiervan niet ten nadele afwijken van een debiteur.

In bepaalde gevallen bieden wij onze klanten de mogelijkheid van een huisbezoek aan. Heeft u openstaande facturen of een andere vordering en weigert de tegenpartij die te betalen? Dan is het soms zinvol om de gerechtsdeurwaarder een bezoek te laten brengen aan uw tegenpartij. Die wordt dan bezocht en samen proberen we een oplossing te vinden waarbij alle partijen tevreden zijn.

Klanten waarvan de werkwijze in sterk contrast staat met het sociaal verantwoord incasseren beleid, kunnen wij weigeren. Denk hierbij aan klanten die veel te hoge kosten in rekening brengen of ongeoorloofde druk uitoefenen op hun tegenpartij. Met deze klanten willen wij niet samenwerken. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Uiteraard zijn wij op de hoogte van de laatste juridische veranderingen en werken wij altijd volgens de geldende wettelijke normen. Hieronder volgt een lijstje van wetgeving die in onze praktijk van belang is:

Rv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Hierin is het volledige beslag- en executierecht vastgelegd.
GDW (Gerechtsdeurwaarderswet). Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder vastgelegd;
KBvG Normen voor Kwaliteit. Hierin zijn de kwaliteitsnormen vastgelegd waaraan de organisatie en de gerechtsdeurwaarders moeten voldoen;
WIK (Wet Incasso Kosten). Incassokosten worden volgens deze WIK berekend. WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Het grootste aandachtspunt hier is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier mogen worden verwerkt. Bovendien mogen persoonsgegevens enkel verzameld worden voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.