Skip to main content

BESLAGLEGGING

Ons kantoor legt zich onder meer toe op de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken of notariële akten, onder meer door middel van beslaglegging. Een beslag kan worden gelegd op roerende en onroerende zaken van de debiteur alsmede onder derden zoals huurders, financiële instellingen (banken), werkgevers en uitkerende instanties. De beslagen kunnen zowel conservatoir als executoriaal zijn.

IS TEN LASTE VAN U BESLAG GELEGD?

Dan kunt u niet meer beschikken over de in beslag genomen zaken. U blijft alsdan eigenaar, maar u bent dan niet meer beschikkingsbevoegd ten aanzien van de in beslag genomen zaken. Deze zaken kunt u dus niet meer vervreemden of bezwaren (met een pand- of hypotheekrecht). Het ten laste van u gelegde beslag zal worden opgeheven zodra de schuld volledig is voldaan. Doorgaans wordt een acceptabele betalingsregeling geaccepteerd, doch onder handhaving van het beslag. Hiervoor dient u zich dan direct na het beslag met ons kantoor in verbinding te stellen.