Incassokosten berekenen

Per 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke 
Incassokosten (WIK) van kracht. Het doel van deze wet is om vooral de consumenten bescherming te bieden tegen onredelijk hoge incassokosten. Deze rekenwijze geldt dus in de eerste plaats voor consumenten als schuldenaren.

Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten afgeweken worden en alsdan geldt het overeengekomen tarief/percentage. Indien er ten aanzien van de buitengerechtelijke incassokosten geen nadere afspraken gemaakt zijn, dan is de onderhavige wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Met onderstaande calculator kunt u becijferen welk bedrag aan incassokosten conform de WIK berekend mag worden.

Factuurbedrag (exclusief rente) * , EURO

Vul hier het factuurbedrag in exclusief rente. Indien de vordering uit meerdere facturen bestaat kunt u het totaalbedrag invullen.

De schuldeiser is btw-plichtig *

Geef aan of de schuldeiser btw-plichtig is. 

Vervaldatum van de factuur

De vervaldatum van de factuur is de laatste dag waarop de factuur dient te zijn betaald. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de schuldenaar in verzuim en dient in ieder geval nog minimaal één zogenoemde veertien-dagenaanmaning te worden verzonden.